Unikátní studie složení minerálních vod

fountain-197334_640_malá

Studie složení 19 českých a slovenských minerálních vod Analýza objemového zastoupení složek chemismu vybraných minerálních vod, iniciovaná odborníky AquaLife Institutu, přinesla data důležitá pro pochopení specifických účinků jednotlivých minerálních vod na lidské zdraví.

Cíl

Cílem této unikátní studie bylo zjištění a podání informací o genezi a chemickém složení jednotlivých minerálních vod takovým způsobem, aby byly vhodným vstupem pro následnou lékařskou analýzu a použití v praxi.

Členové studie

Studii provedl AquaLife Institute s kolektivem doc. RNDr. Zbyňka Hrkala, CSc., doc. RNDr. Jiřího Bruthanse, Ph.D. a Mgr. Davida Rozmana.

Metodika

Do studie byly zařazeny vzorky přírodních a léčivých minerálních vod, 13 z České republiky a 6 ze Slovenska, které jsou na trhu dostupné ve formě balených minerálních vod. Vzorky pocházely z minerálních vod zakoupených na trhu v září 2016. Všechny vzorky byly zpracovány jednotnou, vzájemně srovnatelnou metodikou.

V první fázi bylo třeba vysvětlit odlišnosti chemického složení jednotlivých minerálních vod, vyplývající z kombinace nejrůznějších faktorů. Nejčastěji se jedná o typ horninového prostředí, se kterým přichází původně běžná srážková voda do styku. Důležitým činitelem je i hloubka oběhu, která se může pohybovat až v prvních kilometrech pod povrchem. S hloubkou úzce souvisí teplota, při které se minerální voda vytváří. Dalším faktorem jsou plyny, jako je oxid uhličitý nebo sirovodík, které modifikují výsledný chemismus minerální vody. A pak je tu čas, velmi důležitý geologický fenomén, protože některé minerální vody mohou strávit v podzemí stovky i tisíce let, než se objeví na povrchu ve formě pramene. Za tak dlouhou dobu se mohou změnit od srážkové vody k nepoznání.

Studie dále použila geochemické modelování, které umožnilo stanovit stabilitu jednotlivých složek vytvářející výsledný typický chemismus minerálních vod. Všechny minerální vody byly zpracovány pomocí hydrogeochemického programu PHREEQC.

Výsledky studie

Studie stanovila tzv. speciaci roztoku, to znamená, že poskytla údaje o tom, v jaké iontové formě se jednotlivé prvky a molekuly obsažené v minerálních vodách vyskytují, které ionty se ve vodě vyskytují samostatně a které tvoří iontové páry. Dále stanovila, k jakým minerálům je daná voda přesycená, a které ionty budou mít tendenci se z vody srážet. Díky tomu mají lékaři informaci o tom, v jakých vzájemných kombinacích jsou jednotlivé ionty na sebe v původním přírodním prostředí vázané. Tato data jsou pro lékaře důležitá pro cílené využití specifických účinků jednotlivých vazeb minerálních látek v minerálních vodách ke zlepšení zdraví.

Dokumenty ke stažení
DOC