Granty pro vědu a výzkum

Výběrové řízení

AquaLife Institute podporuje odborníky z různých oborů ve výzkumu a aktivitách pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice vody, hydratace a pitného režimu získáváním spolehlivých dat, a tím eliminuje nevědecké a neprůkazné přístupy k této oblasti.

Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku či rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách nebo při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

Všechny přihlášené projekty jsou hodnoceny správní radou AquaLife Institutu, která rozhoduje o výzkumech, jimž bude udělen grant. Vybrané projekty následně získají od AquaLife Institutu finanční podporu na svůj výzkum. Grantová podpora je poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250 tis. Kč na projekt.

Případné dotazy směřujte na naši e-mailovou adresu info@aqualifeinstitute.cz.

Udělené granty

Jedním z úkolů AquaLife Institutu je podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti vody a jejího vlivu na lidský organizmus. AquaLife Institute založil vlastní grantový program, jehož cílem je získávání nových znalostí v oblasti péče o fyziologické složení vnitřního prostředí těla, pitného režimu a hydratace.
Od roku 2016 rozhodla správní rada AquaLife Institutu o přidělení grantu 11 projektům, které tak získaly od AquaLife Institutu finanční podporu na svůj výzkum.

Název projektu
Autor
Pracoviště
Vliv důsledného zapíjení léků a pravidelné konzumace minerálek na pacienty s rezistentní hypertenzí
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha
Změny distribuce a objemu celkové tělesné tekutiny, extracelulární a intracelulární tekutiny v průběhu redukčního režimu u obézních žen
MUDr. Taťána Staňková
Centrum pro poruchy metabolismu a výživy, ordinace vnitřního lékařství a geriatrie, Praha
Hypomagnezurie a osmolalita u diabetické nefropatie
Ing. Adéla Tomášová
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Studie hydratačního stavu geriatrických nemocných
MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D.
III. Interní klinika gerontometabolická, FN Hradec Králové
Přiměřená hydratace: zdroj nejen perioperačního komfortu pacienta v průběhu hospitalizace
MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
Nutriční ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Zhodnocení obsahu minoritních látek, především stopových kovů ve vybraných přírodních minerálních vodách
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium dvou fyzických osob
Důležitost pitného režimu u nových dárců krve
MUDr. Jana Furková
Krevní centrum FN Ostrava
Vliv večerního příjmu vody na aktivitu krevních destiček
Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Analýza objemového zastoupení složek chemismu vybraných minerálních vod
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Konsorcium třech fyzických osob, VÚV T.G.M., v.v.i.
Víkendová nutriční studie Pitný režim dětí v 10 letech
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Oddělení léčebné výživy FN Motol, Praha
Deficit magnézia v populaci postmenopauzálních žen trpících osteopenií nebo osteoporózou
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Osteologické centrum FN Hradec Králové

Vědecké studie

AquaLife Institute založil vlastní grantový program, jehož cílem je získávání nových znalostí o problematice vody, hydratace a pitného režimu. Od roku 2016 přidělil grant 11 projektům, které tak získaly od AquaLife Institutu finanční podporu na svůj výzkum.