Zapíjení jídla a léků

srpen 2018

Reprezentativní průzkum AquaLife Institutu mapoval zvyky a názory široké veřejnosti týkající se pitného režimu ve vztahu k jídlu (kdy a co pít) a k lékům (čím je zapíjet).

Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů Médea Research v říjnu 2018, zúčastnilo se ho 502 respondentů. Vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18 +), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.