Vznik přírodních minerálních vod

doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
hydrogeolog, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

V hloubce od několika desítek po několik stovek metrů příroda celé věky tvoří a dokonale opatruje minerální vodu. Z povrchu země voda postupně prostupuje vrstvou hornin, zatímco ji sama příroda obohacuje o minerály a přírodní CO2, filtruje a chrání před vlivy vnějšího prostředí. V podzemí taková voda stráví několik měsíců, někdy i stovky a tisíce let. Vznikne minerální voda nejvyšší čistoty a kvality, přičemž každá je unikátní svým složením a chutí.

Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který odráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických a klimatických podmínek v kůře zemské. Jejich výskyt v České republice, stejně jako i jinde ve světě, není nahodilý. Geologická mapa ČR prozrazuje, že na stavbě území se podílejí dva stavební celky, a to Český masiv a karpatská soustava. Oba geologické celky se liší jednak dobou vzniku, jednak geologickými podmínkami, kterými byly utvářeny.

Odlišnosti chemického složení jednotlivých minerálních vod vyplývají z kombinace nejrůznějších faktorů. Nejčastěji se jedná o typ horninového prostředí, se kterým přichází původně běžná srážková voda do styku. Důležitým činitelem je i hloubka oběhu, která se může pohybovat až v prvních kilometrech pod povrchem. S hloubkou úzce souvisí teplota, při které se minerální voda vytváří. Dalším faktorem jsou plyny, jako je oxid uhličitý nebo sirovodík, které modifikují výsledný chemismus minerální vody. A pak je tu čas, velmi důležitý geologický fenomén, protože některé minerální vody mohou strávit v podzemí stovky i tisíce let, než se objeví na povrchu ve formě pramene. Za tak dlouhou dobu se mohou změnit od srážkové vody k nepoznání.

Nejběžnějším typem minerálních vod jsou uhličité vody – kyselky. Základní podmínkou jejich vzniku je přívod juvenilního oxidu uhličitého do geologické struktury. Tektonické zlomové porušení skalního fundamentu, které je u nás důsledkem karpatského vrásnění, vytvořilo ideální podmínky pro výstup oxidu uhličitého v česko-slezském vulkanickém oblouku. Ten se prostírá od Františkových Lázní přes Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Doupovské hory, přes oblast Poděbrad, Náchodu, Nízkého Jeseníku a Moravské brány až do Luhačovic.

Články a videa

Ochrana minerálních pramenů

Ing. Jana Ježková

Systematická ochrana minerálních vod má v českých zemích bohatou tradici, postavenou na nutnosti zajistit dostatečné zásoby minerálních vod pro potřeby rozvinutého českého…

balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod
Přečíst

Nedostatek hořčíku v těle

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Hořčík (magnézium) je jeden z nejrozšířenějších a nejdůležitějších prvků. Byl objeven i u primitivních forem života, přibližně 50–60 % je ho obsaženo v kostře,…

profesor vnitřního lékařství, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové, zakladatel Nadace pro rozvoj v oblasti metabolizmu, výživy a gerontologie
Přečíst

Dehydratace u dětí

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

Děti mají vyšší procentuální podíl vody v těle než dospělí, což znamená, že celkový denní obrat i potřeba tekutin je u nich relativně vyšší (v přepočtu na …

dětský lékař, gastroenterolog a hepatolog, odborník na klinickou výživu, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha
Přečíst