Ochrana minerálních pramenů

Ing. Jana Ježková
balneotechnička, předsedkyně Svazu minerálních vod

Systematická ochrana minerálních vod má v českých zemích bohatou tradici, postavenou na nutnosti zajistit dostatečné zásoby minerálních vod pro potřeby rozvinutého českého lázeňství. Ochrana minerálních pramenů znamená ochranu před vnitřními i vnějšími zásahy jak vlastních zdrojů, tak pásem tvoření a oběhu minerální vody, včetně ochrany infiltračního území zdrojů. Jedná se o ochranu před činnostmi, které mohou nepříznivě ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, ale také zásoby a vydatnost zdroje.

Zásadní legislativní ochranou zdrojů minerálních vod jsou ochranná pásma stanovená vyhláškou, většinou dvoustupňová. Ochranné pásmo I. stupně zahrnuje území okolo zdroje a zpravidla v něm jsou zakázány všechny činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k ochraně a využívání zdroje. Ochranné pásmo II. stupně je stanoveno k ochraně zřídelní struktury zdroje, případně infiltračního území zřídelní struktury. Ochrana minerálních vod spočívá především v ochraně proti vlivům stavební činnosti, důlní činnosti, nežádoucím zemědělským a lesním zásahům, kontaminaci ropnými produkty a proti nesprávné exploataci zdrojů. Dohled nad využíváním a ochranou zdrojů mají balneotechnici, kteří úzce spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví – Českým inspektorátem lázní a zřídel.

Balené přírodní vody využívají jen 0,02 % z celkových zásob podzemních vod, navíc z obnovitelných zdrojů, které průmysl nepoškozuje, ale naopak chrání podle rozhodnutí státních orgánů pro budoucí generace.

Využívání zdrojů přírodní minerální vody podléhá povolení a je přísně limitováno množstvím možného odběru vody i minimální hladinou ve zdrojích. Každý uživatel má povinnost zajistit kontinuální sledování zdrojů, to znamená vybudovat automatický měřící systém, osadit kalibrované průtokoměry, tlakové a teplotní sondy, zabezpečit přenos dat většinou pomocí optických kabelů. Měření se provádí v pětivteřinových intervalech a data jsou předávána Českému inspektorátu lázní a zřídel, který sleduje čerpání přírodních minerálních vod a kontroluje dodržování stanovených limitů.

Články a videa

Vznik přírodních minerálních vod

doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.

V hloubce od několika desítek po několik stovek metrů příroda celé věky tvoří a dokonale opatruje minerální vodu. Z povrchu země voda postupně prostupuje…

hydrogeolog, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přečíst

Nedostatek hořčíku v těle

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Hořčík (magnézium) je jeden z nejrozšířenějších a nejdůležitějších prvků. Byl objeven i u primitivních forem života, přibližně 50–60 % je ho obsaženo v kostře,…

profesor vnitřního lékařství, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové, zakladatel Nadace pro rozvoj v oblasti metabolizmu, výživy a gerontologie
Přečíst

Dehydratace u dětí

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

Děti mají vyšší procentuální podíl vody v těle než dospělí, což znamená, že celkový denní obrat i potřeba tekutin je u nich relativně vyšší (v přepočtu na …

dětský lékař, gastroenterolog a hepatolog, odborník na klinickou výživu, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha
Přečíst